Nuorisotyöttömyys

Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste on ollut Oulun alueella jo useamman vuoden ajan korkea. Taloudellinen taantuma YT-neuvotteluineen ei ole ainakaan parantanut tilannetta. Myös osa- ja määräaikaiset työt ja niiden kanssa limittyvät työttömyysjaksot ovat yleisempiä nuorten kuin vanhempiin ikäluokkiin kuuluvien joukossa. Toisaalta katkeamat nuorten työttömyydessä liittyvät usein pikemmin  työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuin palkkatyöhön. Nuoret kuuluvat puskurityövoimaan, jonka asema työmarkkinoilla on suhdanneherkempi kuin oman asemansa jo vakiinnuttaneiden aikuisten.  

Tilastot eivät kerro koko totuutta nuorten  työmarkkina-asemasta. Nuoret ovat työmarkkinoilla liikkuvampia kuin varttuneemmat. Osa-aikatyöt ja määräaikaiset työsuhteet ovat vielä opintojaan jatkaville yksi keino saada jalkansa työmarkkinoiden ovenrakoon jo ennen valmistumista. Myös valmistumisen jälkeen ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin työtehtäviin. Persoonallisen ammattitaidon hankkiminen tätä kautta edellyttää kuitenkin aktiivisuutta oman uran rakentamisessa. Määrä- ja osa-aikaiset työt ovat nuorille usein pakon sanelemia ratkaisuja, kun mitään muuta työtä ei ole tarjolla. Näin erityisesti siinä tapauksessa, että työ ei vastaa hankittua koulutusta, eikä myöskään paranna nuoren työllistymismahdollisuuksia ainakaan merkittävästi. 


Työttömien nuorten joukossa on monia, jotka eivät ole päässeet lainkaan työuransa alkuun koulutuksen puutteen vuoksi. Kun ammatilliseen koulutukseen on enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja, jäävät toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle herkästi erityisesti ne nuoret, joilla on ollut vaikeuksia koulussa peruskoulun päättövaiheessa. Heidän on vaikea saada koulutuspaikkaa toivomallaan alalla ja toisaalta motivoitua opintoihin alalla, josta he eivät ole kiinnostuneita. Monilla nuorilla toisen asteen koulutus jää kesken jo alkuvaiheessa. Yleisin syy koulutuksen keskeyttämiseen on väärä alanvalinta. Tilannetta ei ainakaan helpota se, että mielikuvan luominen siitä, millaisiin tehtäviin eri alojen koulutuksesta voi valmistua, ei ole helppoa.


Kouluttamattomien lisäksi myöskään täysin vailla työkokemusta oleva nuori ei ole vahvoilla työpaikoista kilpailtaessa. Aloilla, joilla on tarjolla myös kokenutta työvoimaa, työnantajan on helpompi ottaa töihin työtä vailla oleva tai työpaikkaa vaihtava alan ammattilainen kuin vailla työkokemusta oleva nuori. Vastavalmistuneet ja vailla työkokemusta olevat nuoret eivät kuitenkaan saa työkokemusta, jos he eivät saa valmistumisensa jälkeen ensimmäistäkään oman alan työpaikkaa.


Nuorten heikko asema työmarkkinoilla näkyy myös toimeentulotuessa. Oulussa yli kolmannes toimeentulotuen asiakkaista on nuoria ja keskeisiä toimeentulotuen tarpeen syitä ovat työttömyysturvan pienuus tai se, että työtön nuori ei saa lainkaan työttömyyspäivärahaa. Pahimmillaan työtöntä nuorta voidaan pompotella työvoimatoimiston ja sosiaalihuollon välillä. Nuori voi tällöin joutua tekemään selvityksiä tilanteestaan yhä uudelleen, kun ei ole selvää, kenelle nuoren auttaminen todella kuuluu. Nuoren työhaluihin ja työkykyyn ei välttämättä uskota, jolloin jää epäselväksi, onko hän työtön työnhakija vai onko hänen päällimmäinen ongelmansa jokin muu. 


Nuorten työttömyyden vähentämiseen ei ole yhtä ainoaa ratkaisua. On kuitenkin tehty useampiakin avauksia, joilla on haettu ratkaisuja nuorten työllistymisen ongelmiin ja heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseen. Ammatillisn koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty.Toisaalta nuorten työpajoilla tehdään upeaa työtä. Nuoret saavat pajatyöskentelystä palkkaa, mutta ennen kaikkea he saavat työkokemusta, ammatinvalinnan ohjausta sekä apua ja opastusta opiskelu- tai työpaikan etsinnässä. Nämä ovat eimerkkejä toimenpiteistä, joilla on pyritty alentamaan nuorten työttömyyttä. Vielä on kuitenkin tehtävää.


Tutkimusten mukaan nuorten työttömyyteen tulisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jo puolen vuoden työttömyysjakso heikentää nuoren uskoa omiin työllistymismahdollisuuksiinsa, jolloin hän ei välttämättä enää edes yritä löytää itselleen työtä. Työvoimapulaa enteilevässä Suomessa meillä ei ole kuitenkaan varaa jättää yhtään nuorta työmarkkinoiden ulkopuolelle.  Pidetään huolta nuoristamme,jotta yksikään heistä ei putoaisi työmarkkinoilta jo ennen kuin heidän työuransa on ennättänyt kunnolla edes alkaa. 


Terveisin  Anna-Liisa