Omaiset hoitajina

Arvioiden mukaan Suomessa on noin 350 000 omaishoitajaa ja omaishoito on yhä kasvava järjestelmä. Se ei ole kuitenkaan vakiinnuttanut paikkaansa osana kuntien palvelujärjestelmää. Monet omaishoitajista eivät saa omaishoidon tukea, vaikka heidän hoidettavanaan olevan omaisen hoivan tarve on ilmeinen, eikä omainen selviydy arjessaan omatoimisesti. Myöskään omaishoitajan vapaan aikainen hoito ei toimi aina ja kaikkialla asianmukaisella tavalla.

Omaishoidon tuki perustuu lakiin (Laki 937/2005). Tästä huolimatta eri kunnissa asuvat eivät ole tukea tarvitessaan tasavertaisessa asemassa. Tuki saatetaan evätä jo ennen varsinaista hakua, kun tukimahdollisuutta tiedustelevalle omaishoitajalle kerrotaan, ettei hänellä ole oikeutta tukeen. Tätä näkemystä saatetaan perustella sillä, että hoidettava omainen käyttää myös kotisairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoitajan käynti kaksi-kolme kertaa viikossa ei kuitenkaan riitä vastaamaan jatkuvaa hoitoa tarvitsevan avun tarpeisiin, vaan suurin osa hoitotyöstä jää omaishoitajalle. Usein kuntien omaishoidontukeen varaamat määrärahat myös loppuvat kesken vuoden.

Moni omaishoitaja hoitaa läheistään palkkatyön ohella.  Mikäli hoidettava omainen on omaishoidon tuen piirissä, on heillä oikeus vapaisiin. Esimerkiksi kotisairaanhoidon kautta saatava apu ei kuitenkaan ole aina riittävää. Kohtuullisena ei voida pitää tilannetta, jossa yksin asuva ja aamulla ylösnousemisessa apua tarvitseva ikäihminen joutuu odottamaan kotisairaanhoidon käyntiä puolille päivin. Omaishoidon tuen ulkopuolella olevat eivät välttämättä edes saa tilapäisapua, vaan vapaan aikainen hoito on järjestettävä itse.

Väestön ikääntymisen myötä myös hoivaa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa. Ikäihmisten ohella hoivaa tarvitsevat myös ne, jotka eivät vamman tai sairauden vuoksi selviydy arjessaan omatoimisesti olivatpa he minkä ikäisiä tahansa. Asetettujen tavoitteiden mukaan tulevaisuudessa vain harva ikäihminen tai sairauden tai vamman vuoksi hoivaa tarvitseva asuu laitoksessa. Tämä on myös ihmisten omien toiveiden mukaista. Useimmat haluavat asua kotonaan, mikäli se on mahdollista. Omaishoidolla voidaan mahdollistaa kotona asuminen ja siirtää tarvetta kalliimpiin hoitomuotoihin. Tämä edellyttää kuitenkin omaishoidon aseman vakiinnuttamista ja sitä, että tukea on myös saatavissa tarvittaessa.

Omaishoitajat tekevät yhteiskunnallisesti arvokasta työtä.  Vuonna 2013 jo pelkästään omaishoidontuen piirissä olevat omaishoitajat säästivät yhteiskunnan varoja 1,1 miljardia euroa vuodessa.  Kun tämän lisäksi huomioidaan omaishoidon tuen ulkopuolella olevien, mutta apua päivittäisissä toimissaan tarvitsevia omaisiaan hoitavien tekemä työ, puhutaan todella merkittävistä säästöistä.  Jotta omaishoitajat jaksaisivat tehdä arvokasta työtään myös jatkossa, on omaishoidon asema osana kuntien palvelujärjestelmää vakiinnutettava ja tuen kriteerit yhtenäistettävä niin, että omaishoitajat saavat sen tuen, joka heille kuuluu.

Terveisin Anna-Liisa