Tahtoa ja tekoja

Poliittinen vaikuttaminen edellyttää halua vaikuttaa ja tekoja asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Ensisijaisia aihealueita poliittisessa vaikuttamistyössäni ovat hyvinvointi, koulutus, työllisyys. Niissä ei ole kyse vain vaaliteemoista, vaan asioista, joiden parissa olen tehnyt työtä ja joihin liittyvää vaikuttamistyötä teen myös vaalien välillä.

Olen tehnyt teemoihin liittyvää palkkatyötä oikeastaaan koko työurani ajan.  Toimin tällä hetkellä Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuuston varapuheenjohtajana ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen mielenterveys- ja päihdeverkoston veturina ja minut on valittu Oulun mielenterveys- ja päihdeneuvoston puheenjohtajaksi vuoseksi 2022. Aiemmin olen toiminut mm. valtakunnallisen sote-työllisyys vaikuttajaryhmän puheenjohtajana. Tämän lisäksi olen toiminut perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, korkeakoulutuksen, aikuiskasvatuksen ja täydennyskoulutuksen sekä tieteen ja tutkimuksen vaikuttajaryhmissä ja erityisen tuen alaryhmän puheenjohtajana perusopetuksen vaikuttajaryhmässä.

Hyvinvointi


Palveluiden oikea-aikaisuutta ja integraatiota on kehitettävä

 • Palveluiden lähtökohtana on oltava ennaltaehkäisy ja varhainen tuki erilaisissa elämäntilanteissa. Ajoissa annettu apu on vaikuttavinta. 
 • Perheiden sujuvaa arkea tukevaa perhekeskus -toimintamallia on kehitettävä, jotta palveluja ja tukea on saatavilla yhden luukun periaatteella.
 • Tavoitteena on tarpeen mukaisten palveluiden nopea saatavuus sekä palveluiden sujuva yhteensovittaminen ja turhan päällekkäisyyden karsiminen.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen kierre on katkaistava

 • Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on otettava käyttöön toimintamalleja, joiden avulla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tunnistetaan ja autetaan nykyistä aikaisemmin. Meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta pysyvästi koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.
 • On tehtävä ennaltaehkäisevää työtä sen eteen, että nuoret löytävät oman polkunsa ja saavat siihen tarvittavaa tukea
 • Ajoissa annettu apu on vaikuttavinta.

Ikäihmisillä on oikeus hyvään elämään ja tarpeenmukaisiin palveluihin

 • Ikäihmisten palveluiden tulee mahdollistaa asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Mahdollisuus päästä tehostetun asumisen piiriin on kuitenkin turvattava tarvittaessa.
 • Omaishoitajien asemaa on parannettava ja kotona asuville ikäihmisille omaishoidon ohella tarjottavia tukimuotoja yhtenäistettävä valtakunnallisesti.  Omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on ennaltaehkäisevää toimintaa parhaimmillaan.Hyvinvointi

Terveyden edistäminen kuntien tehtävänä

Hyvinvointialueuudistuksessa hyvinvointipalvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestettäviksi. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuitenkin myös jatkossa yksi kuntien tehtävistä

 • Kuntien tehtävänä on kannustaa asukkaita ottamaan vastuuta itsestään ja läheisistään mm. kannustamalla heitä omaehtoiseen liikkumiseen sekä tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluja yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa.
 • Liikuntapaikkarakentamisella luodaan olosuhteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kuntalaisen koko elinkaaren aikana.
 • Koulujen ja monitoimitalojen tilat on otettava hyötykäyttöön. Tiloja voidaan hyödyntää mm. yhdistysten ja seurojen toiminnassa, jolloin edistetään samalla niin lasten ja nuorten kuin myös muiden kaupunkilaisten harrastusmahdollisuuksia.
 • Painopistettä täytyy siirtää erilaisten ongelmien korjaamisesta ennaltaehkäisevään työhön. Tämän sisältää mm. ehkäisevän päihdetyön ja erilaisten terveyshaittojen ehkäisyn. Ehkäisevä työ on kunnalle myös taloudellisesti kannattavaa.  

Työllisyys

Oikeus työhön kuuluu kaikille. Satsataan työttömyyden hoidon sijaan työllistymisen edistämiseen. 

 • Tarvitaan uusia joustavia tapoja saada kaikki työikäiset ja työkykyiset ihmiset työmarkkinoiden piiriin, pois tukien ja pätkäkoulutusten oravanpyörästä.
 • On luotava työllistymismahdollisuuksia alueen nuorille, jotka ovat alueen voimavara.
 • Oikeus työhön koskee myös osatyökykyisiä ja muita vaikeasti työllistettäviä. Heidän mahdollisuuksiaan työhön on edistettävä ja työllistymisen esteitä poistettava mm. ammatillisen kuntoutuksen eri keinoin

Varmistetaan parhaat mahdolliset edellytykset yrittämiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle.

 • Kunnallisen elinkeinopolitiikan fokuksen tulee olla erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamisessa.
 • Otetaan palvelualoite-toimintamalli käyttöön.  Palvelualoitteella yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa.
 • Huolehditaan laadukkaasta koulutustarjonnasta ja tuetaan näin kunnan elinkeinotoimintaa ja vahvistetaan kunnan vetovoimaisuutta yritysten sijoituspaikkana.

Pidetään huolta työntekijöiden työhyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta

 • Työllisyyden edistämisen ohella on kiinnitettävä huomiota työssäolevien työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen, Nåin ehkäistään myös ennenaikaista eläköitymistä.

Koulutus

Laadukas opetus, osaava henkilöstö ja toimivat tukipalvelut on turvattava myös jatkossa.

Opetus on koulutuksen ydintehtävä. Sen osuutta koulutuksen kokonaismenoista on syytä kasvattaa. Satsataan mieluummin opetukseen ja sen laatuun kuin seiniin.

Osaava henkilöstö on laadukkaiden palvelujen kivijalka.Laadun varmistamiseksi työntekijöillä on oltava työhönsä riittävä osaaminen ja sen ajantasaisuudesta on huolehdittava täydennyskoulutuksella.

 • Jotta kaikki pysyvät matkassa, tarvitaan joustavia, oppijoiden yksilölliset edellytykset huomioivia ratkaisuja. Kouluissa on tarjottava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvitsevat - ja toisaalta haasteita nopeammin eteneville. Erityisluokkia ja -ryhmiä tarvitaan myös jatkossa.
 • Laadukas opetus tarvitsee rinnalleen toimivat tukipalvelut, jotka tuotetaan lähipalveluna.
 • Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta on vahvistettava. Vaikka koulut eivät voi ottaa kotien kasvatusvastuuta, ovat ne avainasemassa kotikasvatuksen tukemisessa

Oppilailla ja henkilöstöllä on oikeus työskennellä terveissä ja turvallisissa työoloissa.

 • Terveet koulurakennukset takaavat osaltaan hyvät työskentelyedellytykset opettajille ja mahdollistavat turvallisen ja terveen oppimisympäristön oppilaille.
 • Jokaisen lapsen koulutien on oltava turvallinen.
 • Koulussa kiusaamiselle on nollatoleranssi, joka koskee myös nettikiusaamista.

Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle tulee taata toisen asteen koulutuspaikka.

 • Aloituspaikoista päätettäessä tulee ottaa huomioon työelämän työvoima- ja osaamistarpeet.
 • Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on edelleenkehitettävä. Oppimista tapahtuu muuallakin kuin luokkahuoneessa. Kaikki eivät viihdy tai opi parhaiten koulun penkillä, siksi esimerkiksi oppisopimuskoulutusta on kehitettävä koulutussopimusmuotoiseksi tavaksi hankkia ammatti. Vastuuta ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ei kuitenkaan voida siirtää työnantajille.
 • Opintojen ohjaukseen, valinnaisuuteen ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn on panostettava. Nuoria on autettava löytämään omia vahvuuksiaan ja siirtymään sujuvasti opintoasteelta toiselle sekä edelleen työelämään.

Pääteemojeni taustalla oleviaa kokoavia teemoja ovat syrjäytymisen ehkäisy ja toivon ylläpitäminen eri elämäntilanteissa. Asiat eivät muutu päivittelemällä, miksi kukaan ei tee mitään. Muutos vaatii aina tekijänsä. On tarpeen kääriä hihat ja ryhtyä töihin asioiden muuttamiseksi.

Pidetään kaikki mukana!