Aloitteet, lausunnot ja julkilausumat

Kirjalliset lausunnot

Olen antanut viralliset lausunnot seuraavista, poliittisen päätöksenteon pohjaksi laadituista työryhmämuistioista

  • Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio. Lausunto Opetusministeriön työryhmämuistiosta yhteistyössä Oulun alueen muiden toimijoiden kanssa vuonna 2006.
  • Oppilaan hyvinvointi ja oppilashuolto. Lausunto Opetusministeriön työryhmän muistiosta vuonna 2002 -> koululakien päivitykset.
  • Opettajankoulutus- ja harjoittelukouluasetuksien luonnokset. Mukana laatimassa Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan lausuntoa asetusluonnoksista vuonna 1992.

Lisäksi olen antanut lausuntoja mm. perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja opiskeluhuoltoa koskevista lakialoitteista sekä ollut mukana useissa työryhmissä ja muissa asiantuntijatehtävissä.


Suullinen lausunto

Syrjäytyminen Oulussa –Hyvinvointipuutteet oululaisen syrjäytymisen kuvaajina. Oulun kaupunginvaltuuston infotilaisuus 14.4.1998.Antamani lausunto toimi Osallistuva Oulu -hankkeen + siinä aloitettua kasvatusyhteistyötä jatkanut Pohjois-Suomen kasvatusyhteistyö-hankkeen yhtenä lähtökohtana. Oulun kaupungille tekemäni tutkimuksen (Syrjäytyminen Oulussa - Hyvinvointipuutteet oululaisen syrjäytymisen kuvaajina) keskeisenä tuloksena oli havainto siitä, miten erilaisista vaikeuksista selviytyvät parhaiten ne lapset ja nuoret, jotka saavat lähiyhteisöltään tukea sitä tarvitessaan.