Oppia ikä kaikki

En ole lopettanut opiskelua kokonaan missään vaiheessa sen jälkeen, kun aloitin peruskoulun 1960-luvun lopulla. Minua voitaneekin pitää elinikäisenä oppijana. Aina, kun saan jotkin opinnot päätökseen, minulla ovat jo uudet opinnot työn alla tai vähintäänkin suunnitelmissa. 

Lainsäädäntö

Olen suorittanut Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2019-2020 lainvalmistelun ja lainsäädännön tutkimuksen opintoja avoimen korkeakoulun opintoina .  

Työkykykoordinaattori

Suoritin vuosina 2016-2017 ammatillisena täydennyskoulutuksena työkykykoordinaattorikoulutuksen (10 op). Koulutus antoi valmiuksia monialaista palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluohjaukseen ja heidän tarvitsemiensa palvelujen yhteensovittamiseen.

Kasvatustieteen tohtori

Väitöskirjani Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa tarkastettiin Oulun yliopistossa 6.2.2009. Tohtoriopintoihini sisältyy väitöskirjan lisäksi kasvatuspsykologian, lapsitutkimuksen ja tutkimustiedotuksen opintoja  sekä opintoja Pohjoismais-Balttialaisessa nuorisotutkimuksen tohtorinkoulutus- ja kehittämisohjelmassa. Tohtori-opintojeni sivuaineena tein kasvatuspsykologian syventävät opinnot.

Kasvatuspsykologi (KM)

Tein tohtoriopintoihini sisältyvät kasvatuspsykologian syventävät opinnot "pitkän kaavan mukaan".  Tohtoriopintojeni puitteissa tekemieni kasvatuspsykologian opintojen laajuus on 78 opintoviikkoa vaaditun 20 opintoviikon sijaan. Tein osana opintoja myös sivugradun ja harjoittelun, vaikka ne eivät kuuluneet pakollisiin opintosuorituksiin. Sivugraduni aiheena oli "Ala-asteen oppilaiden ajattelutyylit - R.J.Sternbergin ajattelutyylitestin sovellus ala-asteen oppilaille". Kasvatuspsykologian syventävien opintojen kautta minulla on kasvatuspsykologin (KM) pätevyys.

Rehtori

Olen suorittanut Oulun yliopistossa Johtamisen ja opetushallinnon opinnot vuonna 2007. Opinnot antavat minulle pätevyyden oppilaitoksen rehtorin tehtäviin ja muihin oppilaitosjohdon työtehtäviin.  Johtamisopintoihini liittyvien kirjallisten töiden aiheina olivat mm.  pedagoginen johtaminen sekä opiskelijavalinnat ja opiskelija-arviointi ammatillisessa erityisopetuksessa.

Aineopettaja

Suoritin vuonna 1997 Oulun yliopistossa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat minulle pätevyyden kasvatusaineiden, psykologian ja yhteiskunnallisten aineiden opettajantehtäviin.  Suoritin opettajaopintoihin sisältyvät harjoittelut Oulun normaalikoulun lukiossa ja Oulun ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikössä. Opettajaopintoihini sisältyi lisäksi filosofian tunnin pitäminen Pyhäjoen lukiolaisille videoneuvottelutekniikkaa hyödyntäen. Opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvän päättötyön tein aiheesta ”Auta minua tekemään itse — Oppijan itseohjautuvuus peruskoulun kasvatustavoitteena”.

Kasvatustieteen maisteri

Suoritin kasvatustieteen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa 1991. Tutkintooni sisältyvät kasvatustieteen opintojen lisäksi psykologian, sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntatieteen aineopinnot. Maisteriopintoihini sisältyvät sosiaalipolitiikan ja julkisoikeuden opinnot suoritin Lapin yliopistossa. Kasvatustieteen pro gradu tutkielmani aiheena on "Meitä on nyt kolme - Esikoisperheen elämäntilanteen kokeminen ja koettu tuen tarve".

Peruskoulu- ja lukio-opinnot

Kävin peruskoulun ja lukion Haapavedellä. Kuulun ensimmäiseen ikäluokkaan, joka sai kansa- ja keskikoulun päästötodistuksen sijaan peruskoulun päättötodistuksen vuonna 1978. Kirjoitin ylioppilaaksi Haapaveden yhteislukiosta vuonna 1981.

Muu koulutus

Olen suorittanut tutkintoihini sisältyvien opintojen lisäksi mm.  Koulutuspalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi -opintokokonaisuuden, kouluhallinnon tutkinnon, julkisoikeuden, prosessijohtamisen, tunnejohtamisen ja ratkaisukeskeisen muutostyöskentelyn opintoja. Aiemmin olen osallistunut mm. tukihenkilö- ja tukioppilaskoulutuksiin sekä suorittanut kansalaisopiston järjestämän perhepäivähoitajakurssin (150h).