Artikkelit

 • Lämsä, A-L, Rasa, M. & Viinonen, S. (2022) Kumppanina korona - hanketyön haasteet. Lumen. Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti. 
 • Lämsä, A-L. (2014) Ammattiopisto Luovin Pikku Putiikki. Teoksessa: Tolonen, Inka (toim.) Luovuus opettajuudessa ja oppimisympäristöissä. Aasinhattu.
 • Lämsä, A-L. (2013)  Perheiden kohtaaminen koulun arjessa. Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. & Karhuniemi, T (2013)  Haastavan vanhemman kohtaaminen. Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. & Karhuniemi, T (2013)  Erityisen tuen järjestäminen. Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2013) Mistä kasvatuskumppanuudessa on kyse? Teoksessa: Lämsä. A-L. (toim.) Verkosto vahvaksi - Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2012) Sirpaleista eheäksi. Terveydenhoitaja 8/2012, 18-19.
 • Lämsä, A-L. (2012) Kokemustietoa työn kehittämisen tueksi. Teoksessa. Miltä musta tuntuu? Masennus ja siitä toipuminen. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. (2012) Valinnan vaikeus ja valinnan pakko. Ryhmätyö 2/2012, 15-22.
 • Lämsä, A-L. (2011) Nuoret aikuiset, työelämä ja masennus. Terveydenhoitaja 7/2011, 8-10.
 • Lämsä, A-L. (2011) Kohtaamisia ammatillisen erityisopetuksen tutkimuskentällä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2011,
 • Lämsä, A-L. (2011) Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. Kansanopisto 3/2011, 4-5.
 • Lämsä, A-L. (2011) Mitä tarkoitamme nuorten masennuksella? Teoksessa: Lämsä, A-L. (toim.) Mieli maasta - Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. PS-Kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L; Veivo, L. & Junttila, A. 2011. Erkkaa verkossa. Teoksessa: Holappa, A-S (toim.) Kokko, S & Albert, J. Osaamisen poluilla. Kokemuksia osaamisen kehittämisestä opetusalalla. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 
 • Lämsä, A-L. (2010) Toivon pedagogiikka haastavan lapsen kohtaamisessa.  Parasta Lapsille. Numero 4 2010, 5.
 • Lämsä, A-L. (2010) Valmentava koulutus nuorten syrjäytymisen ehkäisyn keinona. Teoksessa: Veivo, L. & Lämsä, A-L. (toim). Mun mahdollisuus. Luovin valmentavassa koulutuksessa. Luovin julkaisuja 1. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
 • Lämsä, A-L. (2010) Kasvatuksellinen kuntoutus valmentavassa koulutuksessa. Teoksessa: Veivo, L. & Lämsä, A-L. (toim). Mun mahdollisuus. Luovin valmentavassa koulutuksessa. Luovin julkaisuja 1. Ammattiopisto Luovi: Oulu.
 • Lämsä, A-L (2010) Kannattelevat sosiaaliset verkostot. Terveydenhoitaja 3/2010, 26-28.
 • Jylhä, I. & Lämsä, A.L (2010) Toiminnalliset menetelmät nivelvaiheen tukena. Erityiskasvatuksen tutkimus- ja menetelmätieto Erika 1/2010, 10-12.
 • Lämsä, A-L (2009) Sosiaaliset verkostot kasvun tukena. Suomen kasvatus- ja perheneuvontoliiton jäsenlehti Kasper 1/2010, 20-24.
 • Lämsä, A-L (2009) Aikuinen toivon asiamiehenä lapsen elämässä. Terveydenhoitaja 9/2009, 6-8.
 • Lämsä, A-L (2009) Nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy. Ammatilliset erityisopettajat ry. Verkkoartikkelit.
 • Lämsä, A-L & Jylhä, I.  (2009) Tukea koulupolun nivelvaiheisiin. Erityiskasvatus 3/2009, 6-8. 
 • Lämsä, A-L. (2009) Läheisten tuki ehkäisee syrjäytymistä. Nuorisotutkimus 2/2009.
 • Lämsä, A-L. (2009) Sosiaalinen tuki avainasemassa syrjäytymistä ehkäistäessä. Suomen kasvartus- ja perheneuvontoliiton jäsenlehti Kasper 2/2009.
 • Lämsä, A-L. (2009) Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja huolenpitoa. Erityiskasvatus 2/2009.
 • Lämsä, A-L. (2009)Tarina epätoivosta:Jannen lapsuus ja nuoruus. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä
 • Lämsä, A-L. (2009)Yhteiskunnan muutos ja elämän riskit. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä
 • Lämsä, A-L. (2009) Lasten ja nuorten suhde kouluun. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä
 • Lämsä, A-L. (2009) Kiusaamisen muodot ja ulottuvuudet. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. toim. (2009) Minä, kiusattu pikku tyttö. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L. toim. (2009) Poikani Kalle, kiusattu kiusaaja. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L., Kiviniemi, L.& Pönkkö, M-L. (2009) Kiusatun leima ja itsetuhoinen elämäntapa. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L & Takala, S. (2009) Sosiaalisesti haavoitetun nuoren kohtaaminen ja kasvun tukeminen. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L . & Kiviniemi, L. (2009) Toivo kaikkien voimavarana. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Lämsä, A-L (2009) Tarina toivosta: Jannen nykyisyys ja tulevaisuus. Teoksessa: Lämsä A-L (toim.) Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. PS-kustannus: Jyväskylä.
 • Karvonen, R. & Lämsä, A-L. (2007) Saavutettavuus ja mielen terveys. Teoksessa: Eskola, S., Metsola, L., Miettinen, K., Piha, L. Rahikkala, M-L & Ruuskanen, U. (toim.) Kaikille yhteiseen ammattioppilaitokseen. Puheenvuoroja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Invalidiliiton julkaisuja M.7. 2007, 38-43.
 • Lämsä, A-L. (2007) Erilaisen oppijan koulutuspolku peruskoulusta toiselle asteelle. teoksessa: Kasurinen, H. & Launikari, M. (toim.) Chances - Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opetushallitus: Helsinki, 144-148.
 • From, K., Jylhä, I,. Lämsä, A-L., Murto, P., Niemistö R,. Pirilä-Tarkiainen H . (2007) Koulupolulla kaikki tarvitsevat tukea. Teoksessa: Ikonen O. & Virtanen P. (toim) Erilainen oppija yhteiseen kouluun. Kokemuksia yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämisestä. Opetus 2000 –sarja. PS-Kustannus: Juva, 25—50.                       
 • Lämsä, A-L. (2007) HOJKS erityisopiskelijan opintojen ja elämänsuunnittelun välineenä.Teoksessa: Ikonen O. & Virtanen P. (toim) Erilainen oppija yhteiseen kouluun. Kokemuksia yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehittämisestä. Opetus 2000 –sarja. PS-Kustannus: Juva, 293—312.
 • Lämsä, A-L (2006) Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtyminen toiselle asteelle. Teoksessa: Karjalainen, M. & Kasurinen, H. (toim.)  Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössä. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen raportti. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus, 136-147.
 • Lämsä, A-L (2002) Ikuisesti nuori. Teoksessa: J-P. Roos & L. Suurpää (toim) Kääntöpaikka. Tommi Hoikkalan 50-vuotiskirja. Propel Production. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja.
 • Lämsä, A-L. (2000) Lähivastuu - ammatillisen ja vapaaehtoisen työn jännitteet ja yhteistyön haasteet nuorisokasvatuksessa. Julkaisussa Viitanen, R. (toim.) Nuorisokasvatus ammattina – Interventioita osattoman nuoren arkeen. Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisu. 
 • Lämsä, A-L. (2000) 1960-luvun lapsen polku maalta kaupunkiin.  Teoksessa: Borg, S.; Heikka, T. & Helin, M.  (toim.)  30 ja risa. Nuorten aikuisten muuttunut maailma. Tampereen hiippakunnan vuosikirja.  Lauttapaino: Huittinen, 15—20.
 • Lämsä, A-L. (1999) Nuorten elämänpiirit syrjäytymisen ja selviytymisen näyttämönä. Teoksessa: Kuorelahti, M. & Viitanen, R. (toim.) Holtittomasta hortoilusta hallittuun harhailuun – nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot. NUORAn julkaisuja nro 14. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto,  49—59.
 • Lämsä, A-L. (1999) Onnellisimmat päivät? Miten oppilaat selviytyvät koulussa? Teoksessa: Murto, P. (toim.) Yhteinen koulu kaikille. Onko inkluusio tarua vai totta? Jyväskylän yliopisto Täydennyskoulutuskeskuksen julkaisu 2, 178—198.
 • Lämsä, A-L. (1999) Näkökulmia lapsuuteen. Lapsuuden normittaminen ja jäsentäminen 1990-luvun yhteiskunnassa. Nuorisotutkimus 17(4), 23—27.
 • Lämsä, A-L. (1999) Nuoriso kasvatustieteilijän kiikarissa. Julkaisussa: Minun nuorisoni. Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisu.
 • Lämsä, A-L. (1998) ”Ihminen tarvitsee sitä, mitä ilman on paha olla”  – Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Teoksessa: Ulvinen, V-M. (toim.) Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet. Nuoran julkaisuja 6.  Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 9—23.  
 • Kajava, M.; Lämsä, A-L. (1998) Näkökulmia osallisuuden ja kansalaisuuden rakentumiseen. Teoksessa: Ulvinen, V-M. (toim.) Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet. Nuoran julkaisuja 6. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 61—80. 
 • Lämsä A-L. (1996) Koulun kulttuurit ja syrjäytyminen koulussa. Teoksessa: Siljander P. & Ulvinen V-M. (toim.) Syrjäytymisestä selviytymiseen. Vaikeuksien kautta elämänhallintaan. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 66/1996, 78—93.
 • Lämsä A-L. (1993) Lapsuus pedagogisessa suhteessa. Teoksessa: Lämsä A-L. & Syrjälä L. (toim.) Miten tavoittaa maailma lapsen kokemana? Lapsitutkimusseminaarin alustuksia ja tutkimussuunnitelmia. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opetusmonisteita ja selosteita 54/1993, 68—85.